خوشنویسان

محبوب ترین ها

Go Back

    خوشنویسی از جمله هنرهای مهم ایرانیان به شمار می رود. ایرانیان در طی قرنهای متمادی همواره به داشتن خط خوش نه تنها به عنوان یک هنر بلکه  به عنوان یک افتخار و شاخص شخصیتی می نگریستنه اند. به جز خط نستعلیق که شاخص خوشنویسی ایران است؛ ایرانیان مبدع خطهای دیگری همچون خط نسخ نیز بوده اند و خوشنویسان فارسی سهم به سزایی در نشر معارف اسلامی داشته اند .در این بخش از «هنرمند پدیا» شما را با خوشنویسان قدیم و معاصر کشورمان آشنا خواهیم ساخت.